tcworld China 2023 speakers

Yuanyuan Lai

Yuanyuan Lai

Founder and Operations Manager, Infomagic Academy
Shaowen Huyan

Shaowen Huyan

Principal Consultant of Language Services and Technology Division in China, RWS
Xiuqin Xue

Xiuqin Xue

Technical Writer, FanRuan Software
Michael Fritz

Michael Fritz

CEO, tekom, tcworld
May Jiang

May Jiang

Marketing Manager, Datalsp Technology

Amber Xu

Amber Xu

Co-founder, Ray Content
Eric Kuhnen

Eric Kuhnen

Division President, TransPerfect, Inc.
Wen Guo

Wen Guo

APAC Account Manager, Phrase
Anton Kolesnyk

Anton Kolesnyk

Technical Writing Manager, Contentful
Xingyao Zhang

Xingyao Zhang

Product Manager, Tmxmall

Nick Lambson

Nick Lambson

Localization Engineer, MediaLocate, Inc.
Xing Guo

Xing Guo

translator, Sangfor
Bingchi Liu

Bingchi Liu

Technical Writer, ByteDance
Yu Liu

Yu Liu

Technical Writer, StreamNative
Qingying Hu

Qingying Hu

Content Developer, Envision Digital

Chenchen Liang

Chenchen Liang

Technical Writer, FanRuan Software
Jian Chen

Jian Chen

Founder & CTO, Tmxmall
Siru Li

Siru Li

Technical Writer, Sigma Technology China
Yun Xia

Yun Xia

Content Strategist, Envision Digital
Sabine Loss

Sabine Loss

Head of Strategic Programs for User Enablement, SAP

Yuanyuan Wang

Yuanyuan Wang

Manager of Technical Writing Center, United Imaging
Dan Wu

Dan Wu

User Assistance Developer, SAP
Yidong Yao

Yidong Yao

Information Architect, SAP
Li Deng

Li Deng

Technology Publication, Nanjing SemiDrive Technology Ltd.
Tingting Hu

Tingting Hu

Director of Digital Energy Experience Design, Christina HU Inovance

Yanjie Zhang

Yanjie Zhang

Content Developer, Hisense
Tingting He

Tingting He

Senior Technical Writer, Zhengcaiyun Co Ltd.
Xuezhao Li

Xuezhao Li

Self-employed
Meng Chen

Meng Chen

Leader of Technical Documentation Team, Agora
Nate Zhang

Nate Zhang

General manager, Sigma Technology China

Qingfang Meng

Qingfang Meng

Content Developer, Hisense
Marco Galiazzo

Marco Galiazzo

CEO, EKR Srl
Lilian Lee

Lilian Lee

Head of Documentation, PingCAP
Kieran Turley

Kieran Turley

UA Development Architect, SAP
Haoming Su

Haoming Su

Senior Technical Writer

Ru Xie

Ru Xie

Senior Technical Writer, Amazon
Xueping Geng

Xueping Geng

Information Experience Engineer, Huawei Technologies Co., Ltd.
Shunhua Li

Shunhua Li

Wireless Data Architect, Huawei Technologies Co., Ltd.
Ying Zou

Ying Zou

Senior Project Manager, SAP
Xiangjun Liu

Xiangjun Liu

Content Designer, IBM

Weijun Zheng

Weijun Zheng

Content Strategist, IBM
Shihui Gui

Shihui Gui

Content Designer, IBM
Yuanyuan Li

Yuanyuan Li

APAC Content Marketing & Internal Communication Manager, Eaton Electrical
NIeves Ramos Garcia

NIeves Ramos Garcia

Translation Service Owner, SAP SE
Jianzhong Yang

Jianzhong Yang

Technical Communicator

Min Huang

Min Huang

Content Strategist, IBM
Li Wang

Li Wang

Content Strategist, IBM
Qi Sun

Qi Sun

Information Experience Architect, Huawei
Mingjian Wen

Mingjian Wen

Product Manager, Huawei
Ivanka Radkova

Ivanka Radkova

Staff Technical Writer, VMware Bulgaria Ltd.

Dobrinka Boeva

Dobrinka Boeva

Senior Staff Technical Writer, VMware Bulgaria Ltd.
Justyna Dlociok

Justyna Dlociok

Research Assistant, KU Leuven
Wen Chen

Wen Chen

APAC Content Marketing & Internal Communication Analyst, Eaton Electrical
Yedda Wang

Yedda Wang

TC Self-Media
Marco Jänicke

Marco Jänicke

CEO, bravecroc by IBJ

Miriana Nedeva

Miriana Nedeva

Staff Technical Writer, VMware
Yong Liu

Yong Liu

General Manager, I4iot
Monica Xie

Monica Xie

Content adviser, Infomagic