tcworld China 2024 大会嘉宾

Shuyang Li

Shuyang Li

Techinical Document Manager, HESAI
Yaowei Xu

Yaowei Xu

Director of Foreign Language Experimental Teaching Center, Zhejiang Yuexiu University
May Jiang

May Jiang

Market Manager, Datalsp Technology
Ira Rotzler

Ira Rotzler

Lead Terminology/Text/Translation/Tooling, Porsche AG
Marco Galiazzo

Marco Galiazzo

CEO, ekr srl

Wenting Li

Wenting Li

Content Strategist, IBM
Yuying Xian

Yuying Xian

UX designer, Inovance
Amber Zhang

Amber Zhang

Technical Content, Ant Group
Shumin Chen

Shumin Chen

Head of ASD-STE100 Simplified Technical English training & implementation, Shufrans TechDocs
Binbin Bai

Binbin Bai

Head Engineer, Huawei Cloud

Chris Raulf

Chris Raulf

Founder | SEO and AI Expert, Boulder SEO Marketing
Linda Ikechukwu

Linda Ikechukwu

Developer Advocate, Smallstep Labs
Max Shi

Max Shi

Aircraft Engineering Management, Civil Aviation Industry
Martina Xie

Martina Xie

Technical Writer, ByteDance
Yuanyuan Li

Yuanyuan Li

APAC Employer Branding Manager, Eaton Corporation

Gabriela Fleischer

Gabriela Fleischer

Standards and legal regulations, tekom e.V.
Di Xu

Di Xu

Content Designer, IBM
Sherlock Xu

Sherlock Xu

Content Strategist, BentoML
Jing Luo

Jing Luo

Director, Dahua Technology
Ralf Robers

Ralf Robers

Head of the Documentation Department, Körber Supply Chain Logistics GmbH

Jingjun Long

Jingjun Long

CTO, Manualsware
Chloe Teng

Chloe Teng

Technical Document Engineer, XEPIC
Sophia Xue

Sophia Xue

Director of System Product Delivery Documentation, ZTE
Sherrie Pan

Sherrie Pan

Technical Document Manager, ZStack
Min Huang

Min Huang

Content Strategist, IBM

Emily Gu

Emily Gu

Senior Technical Writer, XEPIC
Cindy Wu

Cindy Wu

Product Owner (PO), Grundfos Investment Ltd. China
Yanjie Zhang

Yanjie Zhang

Technical Writer, Hisense
Yeqing Kong

Yeqing Kong

Assistant Professor, Georgia Institute of Technology
Xian	Lu

Xian Lu

Director of Application Ecology, Xiaohua Semiconduction

Chindu Nallasami

Chindu Nallasami

Staff Information Developer, Arm
Qingfang Meng

Qingfang Meng

Technical Writer, Hisense
Xiangjun Liu

Xiangjun Liu

Content Designer, IBM
Allen Pu

Allen Pu

Business Manager, Aleido
Yu Liu

Yu Liu

Content Strategist, 01.ai

Alexander Grafov

Alexander Grafov

VP Business Development, Cortona3D
Xiuqin Xue

Xiuqin Xue

Technical Writer, FanRuan Software
Allen Xue

Allen Xue

Documentation Development Manager & Head of Market Ecology, StarFive
Anton Kolesnyk

Anton Kolesnyk

Technical Communication Manager, Contentful
Jin Tian

Jin Tian

Technical Writer, United Imaging

Kerstin Berns

Kerstin Berns

Managing Partner, berns language consulting GmbH